top of page

แหล่งท่องเที่ยว

ต้นไม้

วัดดานสามัคคี

วัดดานสามัคคี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลคำนาดี และยังเป็นวัดประจำตำบลด้วย ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของวัดนั้นอุดมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติและแหล่งน้ำโดยพื้นที่ของวัดมีเนื้อประมาณ 377 ไร่ แต่ได้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน เนื่องจากได้มีการตัดถนนผ่านทำให้พื้นที่ของวัดแบ่งเป็นสองฝั่งถนน ซึ่งโดยฝั่งด้านบนจะมีลักษณะสูงปกคุมไปด้วยป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ และมีถ้ำ เงื้อมผา หิน และกฏิพระภิกษุ ส่วนพื้นที่ฝั่งถนนด้านล่างจะมีลักษณะเป็นลานหินทอดยาวเป็นบริเวณกว้างและมีเนินสูงต่ำสลับกัน และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นที่ลุ่มน้ำ ประกอบกับมีอาคารสถานปฏิบัติธรรม ศาลาการเปรียญ โรงฉัน โรงครัว อุโบสถ กุฎิของพระภิกษุสามเณร และมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น รูปปั้นองค์ใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปปรางนาคปรก รอยพระพุทธบาทจำลอง ปัจจุบันวัดด่านสามัคคีมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่รวมไม่ขาด

แหล่งที่ตั้ง

วัดดานสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านอีแฮต หมู่ 2 ถนนทางหลวงชนบท บก 3002 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ละติจูดที่ 18.2153709 และลองติจูด ที่ 103.6532798

จุดท่องเที่ยวภายในวัด

หินช้าง

หินช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หินมีลักษณะรูปร่างคล้ายช้างนอนโดยจะมองเห็นด้านหลังของช้าง และสามารถมองเห็นเหมือนช้างยืนยืน

หลวงพ่อนาค พระพุทธรูปปางนาคปรก

หลวงพ่อนาค ในส่วนของฐานและตัวนาค ได้สร้างขึ้นมาในปี 2562

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท จำลองขึ้นโดยสลักบนหินที่มีลักษณะคล้ายกระดองของเต่า

หินหลังเต่า

เป็นเนินหินที่ตั้งอยู่ภายในวัดดาน มีลักษณะเหมือนกระดองเต่า หลายคนมองว่าเป็นเกล็ดของงู

รูปปั้นพระแม่กวนอิม และอุโบสถวัด

เจ้าแม่กวนอิม  และ อุโบสถ สร้างขึ้นประมาณปี 2539-2540 โดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านคำนาดี บ้านโนนจำปี และพื้นที่ใกล้เคียง

ถ้ำผานาง

เป็นถ้ำมีเงื้อมผาขนาดเล็ก เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์กรรมฐาน มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

xxxxffff.jpg

วัดดานสามัคคีธรรม

bottom of page