โครงสร้างการบริหาร

Businessmen

โครงสร้างการบริหารและส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต.คำนาดี มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร)

 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำ โดยมีปลัดและรองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ตามภาระหน้าที่ของ อบต.คำนาดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ ดังนี้

ฝ่ายบริหาร

นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

ผู้บริหารท้องถิ่น บริหารงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีรองนายก เลขานุการและที่ปรึกษานายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตาม กฎมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

 1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของ อบต. โดยใช้มติของที่ประชุมสภา อบต. เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. เป็นหัวหน้า โดย อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. มีดังนี้

 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.

 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ อบต.

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนราชการ

สำนักปลัด

(หัวหน้าสำนักปลัด)

กองคลัง

(ผอ.กองคลัง)

กองช่าง

(ผอ.กองช่าง)

กองการศึกษาฯ

(ผอ.กองการศึกษาฯ)

กองสวัสดิการสังคม

(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

 1. งานบริหารทั่วไป

 2. งานนโยบายและแผน

 3. งานงบประมาณ

 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 5. งานกิจการสภา

 1. งานการเงิน

 2. งานบัญชี

 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 1. งานก่อสร้าง

 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 3. งานประสานสาธารณูปโภค

 4. งานผังเมือง

 1. งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน

 2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1. งานสังคมสงเคราะห์

 2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

 3. งานพัฒนาชุมชน

สำนักปลัด

          สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ อบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานอบต.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด อบต. โดยมีภารกิจงาน ดังนี้

 • งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ​​งานสารบรรณ ​​งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน

 • งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

 • งานงบประมาณ ประกอบด้วย งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ

 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย  งานอำนวยการ งานป้องกันและงานฟื้นฟู

 • งานกิจการสภา ประกอบด้วย งานระเบียบข้อบังคับประชุม งานการประชุม

กองคลัง

          กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจงาน ดังนี้

 • งานการเงิน ประกอบด้วย  งานการเงินงานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และงานเก็บรักษาเงิน​

 • งานบัญชี ประกอบด้วย งานการบัญชี งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง และงานแสดงฐานะทางการเงิน​

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกอบด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ และงานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

 • ​งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ และงานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

กองช่าง

           กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจงาน ดังนี้

 • งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างและบูรณะถนน และงานข้อมูลก่อสร้าง

 • ​งานออกแบบและควบคุมอาคาร ประกอบด้วย งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร และงานออกแบบและบริการข้อมูล​

 • งานประสานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ และงานระบายน้ำ​

 • งานผังเมือง ประกอบด้วย งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง และงานควบคุมทางผังเมือง​​

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

           กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย โดยมีภารกิจงาน ดังนี้

 • งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน ประกอบด้วย งานข้อมูล งานประสานกิจกรรม และงานส่งเสริมการศึกษา

 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานติดตามและเมินผล

 • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬา งานฝึกอบรมพัฒนาการ และงานศูนย์วัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

           กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ พันธกิจ โดยมีภารกิจงาน ดังนี้

 • งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ และงานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์ ​

 • งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ  นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ​

 • งานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข งานป้องกันยาเสพติด และงานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

           หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจหลักในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี การดำเนินงาน การพัสดุและทรัพย์สินและการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งหนังสือสั่งการต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย