top of page

กลุ่มชุมชนและสินค้าชุมชน

iio.jpg

สินค้าชุมชน

ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.43.12.png
ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.43.35.png

ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื่อกก

ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ นางพวง ลาไธสงค์           

สถานที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์

สถานที่ใกล้เคียง ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ-ห้วยเรือใหญ่

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

     การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ
     เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต

การใช้ประโยชน์ ใช้สำหรับปูนั่ง หรือนอน

ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.44.08.png
ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.44.24.png

ชื่อผลิตภัณฑ์ กระติ๊บข้าวจากต้นคล้า

ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ นางหนูเพียร แสงโทโพ         

สถานที่ตั้ง 98 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์

สถานที่ใกล้เคียง วัดไชยมงคลสามัคคี บ้านนาเจริญ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

     การจักสานกระติบข้าวจากคล้า จะมีคุณภาพดีกว่าไม้ไผ่ธรรมดา เพราะไม้ไผ่เกิดเชื้อราง่าย แต่คล้าทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำ เก็บความร้อนได้นานเมื่อบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง และข้าวไม่ชื้นแฉะ

การใช้ประโยชน์ ใช้ใส่หรือบรรจุข้าวเหนียวสำหรับรับประทาน

ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.44.49.png
ภาพหน้าจอ 2563-07-16 เวลา 10.45.07.png

ชื่อผลิตภัณฑ์ การจักสานจากไม้ไผ่

ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ นายคำวงศ์ ศรีชุม          

สถานที่ตั้ง 70 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์

สถานที่ใกล้เคียง ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ-ห้วยเรือใหญ่

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

     เครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่พบได้ในแหล่งชนบทของประเทศไทยทั่วทุกภาค โดยเฉพาะตำบลำคนาดี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในชนบท แบ่งได้เป็นเครื่องใช้ใน ครัวเรือน กระบุง ตะแกรง คานหาบ กระด้ง เครื่องใช้ที่รองรับพืชผลทางการเกษตร ตะกร้า เข่งใช้บรรจุผักผลไม้ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ลอบไซ เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจ้าวันแทบทุกอย่าง

     งานจักสานไม้ไผ่ คือ งานศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องสร้างงานที่ออกมาจากจิตใจที่รักในงาน สร้างสรรค์ จรรโลง เอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความพยายาม ความฉลาดหลักแหลม ประยุกต์ พัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งความรู้และภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นได้  

การใช้ประโยชน์ ใช้ใส่หรือบรรจุข้าวเหนียวสำหรับรับประทาน

bottom of page