คุณกำลังหาอะไรอยู่

อาบแดด

พบผลการค้นหา 286 รายการสำหรับคำค้น ""

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณกำลังอ่าน อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Share ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ การพัฒนาการทำงานด้านงานสารบรรณ เอกสารทางราชการ และการจัดทำโครงการอย่างมืออาชีพ การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และการสร้างความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้กับบุคลากร อบต. การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน โดยนำองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาและแก้ไขระบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้การจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร จึงได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและการจัดการองค์ความรู้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนางาน อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาและแก้ไขระบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ เพื่อที่จะให้มีการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และเป็นกรอบในการจัดทำกิจกรรม/โครงการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดียังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ งานเอกสาร หรืองานสารบรรณ ซึ่งเป็นงานพื้นฐานที่ทุกหน่วยงานในองค์กรภาครัฐจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะการบริหารหนังสือราชการซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้พื้นฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีควบคู่ไปกับความรู้ในระบบงานสารบรรณ ทำให้การสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานผ่านเอกสารหนังสือทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจตรงกันด้วย อีกทั้งการใช้ระบบโปรแกรม Microsoft Office ที่ถือเป็นโปรแกรมที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวก มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การทำงานด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประยุกต์การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร ดังนั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ในหัวข้อ การพัฒนาการทำงานด้านงานสารบรรณ เอกสารทางราชการ และการจัดทำโครงการอย่างมืออาชีพ การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และการสร้างความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้กับบุคลากร อบต. จำนวน 49 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อบต.คำนาดี ก่อนการบรรยายในช่วงเช้า นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีว่า... "การมีความรู้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องมี การที่จะเก็บความรู้ในตัวบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับองค์กร มีความสำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ซึ่งเป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีภารกิจและหน้าที่มากมาย เมื่อมีภารกิจและหน้าที่มากมายแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน หากอาศัยแต่ประสบการณ์แต่ขาดความรู้แล้ว งานนั้นก็สำเร็จได้ยาก โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และเอกสารทางราชการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติราชการ เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางราชการระหว่างองค์กรก็ใช้เอกสารราชการในการตอบโต้กัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสื่อสารคลาดเคลื่อน ก็อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจตรงกันได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานก็จะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเสริมสร้างให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและมีภาวะความเป็นผู้นำก็ทำให้องค์กรขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก" ในกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี และการจัดทำโครงการอย่างมืออาชีพ และการใช้โปรแกรม Microsoft เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล และหนังสือราชการ โดย ดร.วิสิทธิ์ มะณี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม” พร้อมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop) พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร โดย อาจารย์จตุรงค์ ศรีสุธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา เพิ่มเติม

 • อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี

  คุณกำลังอ่าน อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี Share ข่าวสาร อบต. อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มสตรีตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน "ด้านการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในวันนี้ (2 เมษายน 2564) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มสตรีตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน "ด้านการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันการทุจริต และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำกลุ่มสตรีตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยบุคลากร และนายจิรัฎฐ์ ธีสุระ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในช่วงแรก นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้มาเยือนและแลกเปลี่ยนความรู้ ถือเป็นครั้งที่มีคณะมาศึกษาดูงานที่ อบต.คำนาดี ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเล็ก ๆ อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน หรืออาคารที่ใหญ่กว้าง มีเพียงแต่องค์ความรู้และผลงานที่เราได้พยายามสร้างขึ้นให้เป็นจุดเด่นมากกว่าสิ่งก่อสร้าง นั่นคือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชน" นอกจากนี้ นายอรรถพล เมืองมิ่ง นักทรัพยากรบุคคล ยังได้บรรยายถึงการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ว่า "ความโปร่งใส หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐ ไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งหมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กร ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และสะดวก โดยไม่มีว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน การติดต่อสื่อสาร เอกสารทางราชการ ผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น 2. การมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจ การร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามผล ซึ่งที่ผ่านมา อบต.คำนาดี ได้ดำเนินการในด้านนี้อย่างชัดเจน เช่น การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 3. การมีมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งเป็นมาตรการภายในของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ จากการบริหารงานตามหลักการ 3 ความโปร่งใสดังกล่าว จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีผลคะแนนการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับ A หรือดีมาก 3 ปีซ้อน และในปี 2563 มีคะแนนสูงสุดของจังหวัดบึงกาฬ ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา เพิ่มเติม

 • news

  ข่าว หมวดหมู่ข่าว กิจกรรม อบต. ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสาร อบต. อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ประชาสัมพันธ์ ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านอีแฮต องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ประชาสัมพันธ์ สมัครด่วน สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 64 จำนวน 4,426 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ร่วมกับ อบต.นาสวรรค์ ดับไฟไหม้ป่าบ้านโนนอินทร์แปลง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ประชาสัมพันธ์ อบต.คำนาดี ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ MORE

 • ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  คุณกำลังอ่าน ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น Share ประชาสัมพันธ์ ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีของเชิญประชาชน ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ITA) ผลประเมินที่ได้จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกัน ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้ การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง การทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในภารกิจต่าง ๆ จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการในภารกิจหลักของ อบต. เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ การเสียค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา อบต. เสียภาษีประจำปี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับ อบต. เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน การบริการวิชาการ เป็นต้น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คำนาดี ประจำปี 2564 ตาม Link หรือ QR code ด้านล่างนี้ ความคิดเห็นหรือเสียงสะท้อนของท่าน จะถูกนำมาพัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป คลิกเพื่อประเมิน ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา เพิ่มเติม

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา

  คุณกำลังอ่าน อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา Share ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน ในวันนี้ (26 มีนาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ขึ้น โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาดี เป็นประธานมอบอนุบัตรและเกียรติบัตรให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีทั้งครูและผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยจำนวนมาก นายณรงค์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนว่า "กระผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างจริงใจ กับบัณฑิตน้อยทุกคน วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของนักเรียน เนื่องจากการเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญของงานทุกชนิด ในงานแห่งชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัย การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการวางรากฐานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เพื่อมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การที่นักเรียนได้มาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้คือ วิชาความรู้ทักษะชีวิตซึ่งจะติดตัวแต่ละคนตลอดไป วิชาความรู้ไม่มีวันสูญหาย เป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนในอนาคต แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง หากนักเรียนมีวิชาความรู้มากเพียงไร แต่ไม่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและทำนองคลองธรรมแล้ว นักเรียนก็ไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตน และชาติบ้านเมืองได้เท่าที่ควร ฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขอให้นักเรียนทุกคนระลึกเสมอว่า นักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วมีวิชาความรู้และพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ของครอบครัว ของประเทศชาติแต่การที่จะประสบความส าเร็จแค่ไหนเพียงไรแล้ว นักเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองต่อประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา มีความอดทน และรับผิดชอบเหมือนกับที่พูดที่ว่า เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่เป็นอนาคตของชาติ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยและท่านผู้ปกครองทุกคนที่เห็นความสำคัญของบุตรหลานของท่าน" ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา เพิ่มเติม

 • อบต.คำนาดี | โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

  สารบัญ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สารบัญ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างส่วนราขการ เป็นโครงสร้างการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มภารกิจ ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ โครงสร้างการบริหารและส่วนราชการ ข้อมูลผู้บริหาร เป็นข้อมูลของคณะผู้บริหาร อบต. ประกอบด้วย นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และช่องทางการติดต่อผู้บริหารและปลัด อบต. ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ข้อมูลคณะผู้บริหารท้องถิ่น ▪ ข้อมููลการติดต่อนายกฯ และ ปลัด อบต. อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน เป็นข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร ซึ่งเป็นแผนประจำปี 2564 หรือแผนที่บังคับใช้ครอบคลุมในปี 2564 เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนอัตรากำลัง เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ข้อมูลแผนงานต่าง ๆ ของ อบต. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ แผนที่ตั้ง อบต. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงานโดยตรง ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ช่องทางการติดต่อ อบต.คำนาดี ▪ ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าตามภารกิจงาน ▪ สายด่วนนายก อบต. และปลัด อบต. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ เป็นต้น โดยสามารถค้นหาได้ ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ คลังกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ไม่ว่าจะเป็นข่าวกิจกรรมที่ อบต.คำนาดี. ดำเนินการตามภารกิจ ข่าวกิจการสภาท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และสาระความรู้เพื่อประชาชน ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ เผยแพร์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ ▪ ข่าวสาร กิจรรม อบต. ▪ ข่าวประชาสัมพันธ์ ▪ สาระน่ารู้ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งแบบส่วนตัวหรือสาธารณะผ่านกล่องข้อความ (Chat Box) ทางหน้าเว็บไซต์ด้านมุมขวาล่าง หรือการตั้งกระทู้ถามผ่านเว็บบอร์ดของ อบต. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบกลับคำถามดังกล่าว ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ เว็บบอร์ด หรือบล็อกสำหรับประชาชน ▪ ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์ Social Network ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook "อบต.คำนาดี อำเภอเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ" สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. รวมถึงการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาในชุมชน และช่อง Youtube สำหรับเผยแพร่สื่อวิดีโอของ อบต. โดยช่องทางการเข้าถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ในเว็บไซต์ทุกหน้าบริเวณมุมล่างขวา หรือหน้า (เมนู) ติดต่อเรา ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ข้อมูลการติดต่อ อบต.คำนาดี (ช่องทางที่เชื่อมไป Social Network ของ อบต.คำนาดี แผนการดำเนินงาน แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนการดำเนินการประจำปี 2564 ของ อบต.คำนาดี ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ แผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ อยู่ระหว่างการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ อบต. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือการบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ การบริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เป็นคู่มือการรับบริการตามภารกิจหลักของ อบต. สำหรับประชาชน เช่น คู่มือการบริการข้อมูลข่าวสาร คู่มือการขอใบประกอบกิจการพาณิชย์ คู่มือการชำระภาษี เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ คู่มือให้รับบริการสำหรับประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิตในการให้บริการประชาชนสำหรับภารกิจหลักของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น สถิติบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สถิติให้การบริการรับชำระภาษีประจำปี เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปี 2563 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปี 2563 e-Service ระบบการให้บริการประชาชน (e-Service) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ระบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ ระบบขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ อบต. ระบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ระบบการบริการประชาชน (e-Service) การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งแบ่งแผนฯ ออกเป็น 4 ไตรมาส ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) รายงานสรุปรอบ 6 เดือน ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ อยู่ระหว่างการดำเนินการ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งแสดงรายรับ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน ฯลฯ และรายจ่าย เช่น งบกลาง เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ พร้อมระบุปัญหส อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▪ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 4 (12 เดือน) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ▪ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญเสนอราคา ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน) ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ยังบังคับใช้ในปี 2564 เช่น นโยบายการพัฒนาบุคลากรกำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร นโยบายด้านการจัดอัตรากำลังบุคลากร การสรรหาบุคลากร กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง นโยบายการส่งเสริมบุคลากรแผนการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 ▪ แผนการจัดการความรู่ในองค์กร พ.ศ. 2564 ▪ แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ (1) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน (2) การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างการทำงานเป็นทีม (3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ และจะนำผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนของบุคลากรแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีอยู่ในรูปของคณะกรรมการในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อบุคลากร (4) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การพิจารณาเลื่อนระดับของบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (5) มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร เช่น การประกาศรายชื่อหรือมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นประจำปี หรือผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร อบต. ▪ การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร (โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและการจัดการองค์ความรู้) ▪ การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ▪ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.คำนาดี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ▪ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ▪ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ▪ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ▪ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.คำนาดี ประจำปี 2563 เพื่อนำผลสรุปที่ได้มาประกอบการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ รายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ ประจำปี 2563 และ รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ ประจำปี 2563 ▪ รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.คำนาดี ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.คำนาดี ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ซึ่งพบว่าไม่มีการร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ สถิติการให้บริการประชาชน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ อาจเป็นการนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนบทความเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบ Blog ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ Blog ▪ ตัวอย่างกระทู้การแสดงความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาขยะ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ (1) การจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็น และเตรียมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (2) อบต.คำนาดี ออกสำรวจความต้องการประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบโดยเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบโครงการรัฐ ▪ การประชาคมรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ▪ การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ ▪ การรับฟังความคิดเห็นกรณีการผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีคนปัจจุบัน ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีดังนี้ (1) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต เช่น การศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสจาก อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ (2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส การจัดอบรมระดมความคิดในการหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือการรับบริการประชาชนเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน เกิดความโปร่งใสและป้องกันข้อผิดพลาดได้ (3) การออกคำสั่งแต่งตั้งให้ตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส ▪ การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมตรวจงานจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ▪ การอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการสร้างความโปร่งใส ▪ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.คำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว. โดยมีการระบุ เหตุการณ์ ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 โ (1) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คือ การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน (2) ความเสี่ยงด้านใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารรับทราบ (3) ความเสี่ยงด้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง ด้วยการมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (4) ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนกระบวนงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุงคู่มืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ▪ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ▪ การเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณ การเงินการคลัง ▪ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ▪ คู่มือปฏิบัติงาน ▪ ฐานข้อมูลการอบรมบุคลากร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ อบต.คำนาดี มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น (1) การประกาศหรือมอบเกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละรอบ ซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญนอกจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ที่ได้รับยกย่องและชมเชยหรือบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนให้ดีและดียิ่งขึ้นไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก้บุคลากรอื่นด้วย (2) การจัดอบรมบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสต้นแบบ (4) การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและการปลอดการทุจริต คอร์รัปชัน ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ การอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการสร้างความโปร่งใส ▪ การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส ▪ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 (แผนฯ 4 ปี) โดยใช้ครอบคลุบปี 2564 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตฯ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คำนาดี ประจำปี 2563 ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการวิเคราะห์ ITA เช่น (1) การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การประชุมเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กร (2) การส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (3) การจัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ อบต.คำนาดี เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น (4) การจัดทำและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสร้างมาตรฐาน ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดและป้องกันความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ▪ การอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการสร้างความโปร่งใส ▪ ฐานข้อมูลการอบรมบุคลากร ▪ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ▪ การจัดทำคู่ปฏิบัติงาน

 • อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

  คุณกำลังอ่าน อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ Share ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ บุคลากร อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายให้คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นายหมื่น วาสิงหล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง และนายอรรถพล เมืองมิ่ง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ได้กล่าวถึงการป้องกันการทุจริตว่า การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยจึงได้ ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นลําดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่ว่าด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ จําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถป้องกันและปราบปราม การทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล สำหรับผลการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริตของไทย ที่จัดอันดับโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่า ประเทศไทย ได้เพียง 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ อันดับการทุจริตหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ 104 จาก 180 ประเทศ การทุจริตคอร์รัปชันไทยแย่กว่าปี 2562 ถึง 3 อันดับ ขณะที่ ปี 2563 รัฐบาลที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกอันดับ 1 ยังคงเป็น ประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ ได้คะแนนสูงสุด 88 จาก 100 คะแนน ตั้งแต่ปี 2560–2563 อันดับการทุจริตของไทยลดลงมาถึง 8 อันดับ จากอันดับที่ 96 ในปี 2560 ลงมาอยู่อันดับที่ 104 ในปี 2563 สอดคล้องกับผลสำรวจของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่ระบุว่า อุปสรรคการลงทุนในไทยอันดับ 1 คือ การทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องเป็นระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ชัดเจน ซึ่งจะ เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งในส่วนของการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเมื่อการดำเนินงานดังที่กล่าวมาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงก็เชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้ได้ค่าคะแนนตามเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ในงานยังมีการบรรยายจากวิทยากรหลากหลาย เช่น นางภัทรวดี การะกิจ คลังจังหวัดบึงกาฬ ในหัวข้อเรื่อง การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬ มีผลการประเมินคะแนน ITA ร้อยละ 73.29 อยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่ 1 ใน 10 ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

  คุณกำลังอ่าน ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล Share ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ งดการเดินทางมาสำนักงาน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ” PEA มีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย กฟภ.จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการดังนี้ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด) 1. Scan QR Code ท้ายใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เริ่มเดือนมีนาคม 2563 2. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus 3. Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 4. PEA Line Official Account : @peathailand ช่องทางการรับเงิน เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 1. พร้อมเพย์ (บัตรประชาชน) 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3. Counter Service 7–11 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน (SMART CARD) และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้างดการเดินทางติดต่อสำนักงาน PEA เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ท่านสามารถอ่านรายละเอีนดเพิ่มเติม และแนวทางในการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ที่นี่ ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม

 • ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  คุณกำลังอ่าน ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป Share ประชาสัมพันธ์ ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปผู้ใดติดป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายเพื่อการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีป้ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดังนี้ (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน (ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ดังนี้ ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2564 ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือโทรศัพท์ 042-490420 ในวันและเวลาราชการ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม

 • ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ยุบ-ไม่ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

  คุณกำลังอ่าน ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ยุบ-ไม่ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี Share ข่าวสาร อบต. ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ยุบ-ไม่ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ​ อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคลสามัคคี และวัดสุวรรณบรรพตเป็นแห่งเดียว โดยย้ายมาอยู่ศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน กรณีการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคำนาดี ณ บ้านนาเจริญ หมู่ 3 บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ 4 บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 และบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ 8 นายณรงค์ กล่าวว่า “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ซึ่งให้บริการประชาชนในเขตบ้านคำนาดี หมู่ 1 และบ้านอีแฮต หมู่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคลสามัคคี ให้บริการประชาชนในเขตบ้านนาเจริญ หมู่ 3 บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ให้บริการประชาชนในเขตบ้านชุมภูทอง หมู่ 7 และบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ 8 อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและประเมินกลับพบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งเดียวที่มีอาคารเรียนได้มาตรฐานตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเดิมได้ย้ายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง บ้านอีแฮต หมู่ 2 มาอยู่อาคารที่ก่อสร้างหลังใหม่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี บ้านคำนาดี หมู่ 1 ส่วนอีก ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคลสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพตนั้น ปัจจุบันโครงสร้างอาคารสถานที่ไม่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน และยังไม่ผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีอาคารห้องเรียนและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กก็จะมีการพัฒนาที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ด้านการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน และเด็กได้รับความเสมอภาคทั้งหลักสูตร ที่เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรที่สอน จึงสมควรที่จะยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาอยู่เพียงเดียว” สำหรับผลการประชุมประชาคมทั้ง 2 แห่ง พบว่า ชาวบ้านและผู้ปกครองในเขตให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ไม่เห็นด้วยกับการย้ายมา เนื่องจากกังวลต่อความสะดวกในการรับ-ส่งบุตรหลาน อีกทั้งหมู่บ้านห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเล็ก อบต.คำนาดี และผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนชาวบ้านและผู้ปกครองในเขตให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคลสามัคคีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับย้ายมาเรียนรวมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี เนื่องจากสถานที่ใหม่มีความกว้าง อากาศถ่ายเทสะดวก เพียงพอต่อจำนวนของเด็ก การบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนสะดวกมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสถานที่เดิมที่คับแคบ แออัด จะมีปัญหาหนักในช่วงฤดูฝน พื้นที่ถนนสูงกว่าอาคาร เวลาฝนตกน้ำจะไหลเข้าตัวอาคาร ถ้าจะปรับปรุงใหม่ก็ไม่ได้เพราะมีเนื้อที่จำกัดด้านข้างก็ติดกำแพง จึงเห็นควรย้ายมารวมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี สำหรับกรณีที่มีประชาชนหลายคนที่มีความกังวลต่อความสะดวกในการรับ-ส่งบุตรหลานนั้น นายณรงค์ กล่าวว่า “อบต.คำนาดี ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ โดยจะมีการให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง แต่ในระยะแรกคงต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองไปก่อน โดยในปีงบประมาณหน้า จะได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ในการจัดตั้งงบประมาณในการรับจ้างเหมารถรับส่งเด็ก เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ปกครอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายบริหารก็จะหารือกันก่อนว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด นอกจากนี้ การยุบรวมศูนย์ไปอยู่อาคารหลังใหม่ที่ได้มาตรฐานถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้ง่ายต่อการของบประมาณในการก่อสร้างสนามเด็กเล็ก และเวลาของบประมาณต่าง ๆ ก็สะดวก เพราะไม่ต้องแยกงบประมาณการบริหารออกเป็นส่วน ๆ และหากรวมศูนย์แล้วการจะของบประมาณในการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หรืองบประมาณอื่น ๆ ก็ทำได้ง่ายขึ้น” ข่าวล่าสุด อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม