คุณกำลังหาอะไรอยู่

อาบแดด

319 results found for ""

 • อบต.คำนาดี ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  คุณกำลังอ่าน อบต.คำนาดี ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Share ประชาสัมพันธ์ อบต.คำนาดี ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนคำนาดี วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์บริหารส่วนตำบลคำนาดี ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกระทรวงนั้น กองคลังงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 10 ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ที่ยังไม่ปรากฎรายชื่อ ในบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุน ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลคำนาดี โทรหมายเลข 042-490420 ในวันและเวลาราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารเพิ่มเติม ข่าวล่าสุด อบต.คำนาดี รณรงค์เชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 อบต.คำนาดี ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยางชาวบ้านคำนาดี หมู่ 1 อบต.คำนาดี ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป 'How to ทิ้ง' หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จ.บึงกาฬ ออกประกาศต้องสวมหน้ากากอนามัย-ผ้า นอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท เพิ่มเติม

 • news

  ข่าว หมวดหมู่ข่าว กิจกรรม อบต. ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี รณรงค์เชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 21 พฤษภาคม 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยางชาวบ้านคำนาดี หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 20 พฤษภาคม 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 18 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 7 พฤษภาคม 2564 รู้ทันป้องกันโควิด-19 'How to ทิ้ง' หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 30 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ จ.บึงกาฬ ออกประกาศต้องสวมหน้ากากอนามัย-ผ้า นอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 27 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ จ.บึงกาฬ ออกคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมโควิดเพิ่มเติม ร้านอาหาร-ตลาด เปิดได้แต่ไม่เกิน 3 ทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 27 เมษายน 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดอบรมทีมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 23 เมษายน 2564 รู้ทันป้องกันโควิด-19 ส่อง 5 อาการทางผิวหนัง อาจเป็นสัญญาณ 'โควิด-19' องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 18 เมษายน 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ออกประกาศสั่งหยุดการเรียนการสอนศูนย์เด็กฯ หวังลดการแพร่ระบาดโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 18 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดบึงกาฬ ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ปิดสถานบริการชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 17 เมษายน 2564 รู้ทันป้องกันโควิด-19 รู้ทันอาการโควิดสายพันธุ์อังกฤษ พร้อมสาเหตุทำไมถึงติดกันง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 15 เมษายน 2564 MORE

 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ วิธีการจัดหา งบประมาณ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ (สายบ้านนางพิลา แทนไธสงถึงลำห้วยซาว) วิธีเฉพาะเจาะจง 439,500.00 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่ (สายบ่ออานไปทางทางลำห้วยคลอง) วิธีเฉพาะเจาะจง 299,500.00 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว (จากถนนดอนแก้วห้วยเรือใหญ่ ไปทางลำห้วยสาธารณะโป่งคอม) วิธีเฉพาะเจาะจง 299,500.00 จ้างโครงการเกรดถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลคำนาดี หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ วิธีเฉพาะเจาะจง 399,500.00 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง วิธีเฉพาะเจาะจง 261,500.00 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง 249,500.00 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,084.00 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(หมายเลขทะเบียน 80-1761 บึงกาฬ) วิธีเฉพาะเจาะจง 87,750.00 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,120.00 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) วิธีเฉพาะเจาะจง 73,480.00 Page 1 of 8 ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง) งบประมาณ 5,432,000.00 บาท ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 5,273,586.61 บาท e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์) งบประมาณ 9,847,000.00 บาท ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 9,577,110.01 บาท e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) หมู่ที่ 1, 3 และ 7 งบประมาณ 660,000.00 บาท ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 660,000.00 บาท

 • จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ (สายบ้านนางพิลา แทนไธสงถึงลำห้วยซาว)

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว (จากถนนดอนแก้วห้วยเรือใหญ่ ไปทางลำห้วยสาธารณะโป่งคอม)

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่ (สายบ่ออานไปทางทางลำห้วยคลอง)

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างโครงการเกรดถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลคำนาดี หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยภูสามัคคี (ต่อจากถนนลาดยางสวนยางนางสำราญอุปเสนไปทางอ่างโนนจำปา)

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง

 • จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 และ 8

  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ ราคากลาง ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ บาท บาท บาท เอกสารประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง