dvbdb.jpg

YOUR BLOG

YOUR VOICE

YOUR IDEA

กระทู้ในฟอรัม

องค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
07 มิ.ย. 2563
1
0
95
องค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
30 ม.ค. 2562
In แบ่งปันความรู้
พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. - เทศบาล - อบต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์นี้โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. - เทศบาล - อบต.) เพื่อปฏิบัติงานให้องค์กรนั้น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. - เทศบาล - อบต.) จะมีพนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้          (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ          (2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ          (3) พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่งจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือส่งเสริมการทำงานของข้าราชการตำแหน่งใด จะมีชื่อเป็นผู้ช่วยข้าราชการในตำแหน่งงานนั้น เช่น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ระยะเวลาการจ้าง          (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จะมีกำหนดระยะการจ้างเท่าใดนั้น หน่วยงานที่รับสมัครจะประกาศและกำหนดไว้อย่างชัดเจน บางแห่งกำหนด 2 ปี , บางแห่งกำหนด 3 ปี ทั้งนี้ ก็สามารถต่อสัญญาจ้างได้          (2) พนักงานจ้างทั่วไป จะจ้างแบบสัญญารายปี พนักงานจ้าง จะได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้       (1) พนักงานจ้างตามภารกิจให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้          (ก) ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสุด (9,400)          (ข) ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสุด (10,840)          (ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสุด (11,500)          (ง) ผู้ได้รับคุณวุฒิ ป.ตรี และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสุด (15,000) กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง อปท. ต้องดำเนินการดังนี้       (1) อปท. จะต้องมีกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้าง จึงสามารถดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้       (2) อปท. จะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบายแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดำเนินการต่อและจำเป็นต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป หาก อปท. ไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จำเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น       (3) ให้นำผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสิทธิ+สวัสดิการ คือ     1. มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน     2. มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี     3. มีสวัสดิการวันลาต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด     4. เจ็บป่วยเบิกจ่ายด้วยประกันสังคม ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=66244.0&fbclid=IwAR2BJ-VxhIECpkXqA_r1tenEdiS70TW5U3iqlKcG1CF5CsM9KZxtV4yOVn4
0
0
29k
องค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
06 พ.ย. 2561
In ประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง           - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 208 อัตรา           - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 30 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 269 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครสอบ           1. มีสัญชาติไทย           2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี           3. มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด หากมีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว ก็สามารถใช้แทนการสอบภาค ก ของกรุงเทพมหานครได้ หากไม่มีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ. ... ก็สามารถสมัครสอบของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้เช่นกัน การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/exam สมัครสอบ กดที่นี่ http://ksb.bangkok.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx รายละเอียด ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบในครั้งนี้ http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A12561.pdf
0
0
39
องค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ