top of page

ผลประเมิน ITA ระดับ A จาก ปปช. คือ ตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปรงใส่ในการทำงาน ของ อบต.คำนาดี


ITA คืออะไร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกัน ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้ การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง การทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะทำหน้ารับผิดชอบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


ITA มีการประเมินอะไรบ้าง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลการประเมิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถประเมินและรับการประเมินผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างสะดวก


โดยในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่

 1. การปฏิบัติหน้าที่

 2. การใช้งบประมาณ

 3. การใช้อำนาจ

 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

 6. คุณภาพการด าเนินงาน

 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

 8. การปรับปรุงระบบการท างาน

 9. การเปิดเผยข้อมูล

 10. การป้องกันการทุจริต

ซึ่งใช้เครื่องมือสำหรับการประเมิน 3 ประเภท ได้แก่

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จะต้องประเมินองค์กรตนเอง

 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นการประเมินประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต. และประชาชนในเขต อบต. คำนาดี เป็นผู้ประเมิน อบต. ซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทำการสำรวจข้อมูล

 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจะรับการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่ ปปช. จัดทำขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ อบต. ทั้งหมด

ทำไม อบต.คำนาดี ถึงได้ผลการประเมิน ระดับ A

ปปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน จะเป็นนลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

 • AA Excellence 95 – 100

 • A Very Good 85 – 94.99

 • B Good 75 – 84.99

 • C Fair 65 – 74.99

 • D Poor 55 – 64.99

 • E Extremely Poor 50 – 54.99

 • F Fail 0 – 49.99


ซึ่งเมื่อ ปปช. ได้ประเมินผลคะแนนแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้คะ 86.87 คะแนน อยู่ในระดับ A หรือ ดีมาก

เราจะมุ่งมั่นการทำงานอย่างสุจริต มีความโปร่งใส และรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป


ดู 291 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page