top of page

ข่าวสาร อบต.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 นั้น


บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และตารางเวลาการดำเนินการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


ระเบียบการปฏิบัติตนในการเข้ารับการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

2. รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ

3. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบเพื่อรับฟังคำแนะนำในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที

4. เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน 15 นาที หากมาช้ากว่ากำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าห้องสอบว่าจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ

5. ห้ามนำเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิด หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

6. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ สำหรับใช้ในการทำข้อสอบ

7. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ

8. ผู้เข้าสอบจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบและเมื่อเข้าสอบแล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา 45 นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย

9. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

10. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

11. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ และเมื่อผู้เข้าสอบส่งคืนกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบ จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้จะต้องพ้นเวลา 45 นาทีไปแล้ว

12. ห้ามนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

13. ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ทั้งนี้ หากมีการทุจริตเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบก็ได้และจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

https://drive.google.com/open?id=1DQEj08-uwEPJke_hP8LEAdNnSd0T4X3-

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page