top of page

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 62"


ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีโบราณของประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นภายในตำบลคำนาดี พร้อมทั้งจัดให้มี กิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ขึ้น โดยต้องการที่จะให้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ได้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม การทำกระทง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงดนตรีมหรสพสมโภช (หมอลำซิ่ง) ตลอดทั้งคืน


งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลคำนาดี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลคำนาดี และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page