top of page

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ระดับดีมาก 2 ปีซ้อน ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

อัปเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2562


สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินในปีนี้ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน


พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานว่า เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ที่ ป.ป.ช.ดำเนินการ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตั้งเป้าภายในปี 2565 จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้ค่าประเมิน ITA เฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะทางนโยบายและทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อที่จะให้องค์กรมีสุขภาวะในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น

ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะต้องนำคะแนนไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.หวังว่า เมื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆทราบผลคะแนน ITA ของหน่วยงานของตนเองแล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น


ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมิน ITA ว่า การประเมิน ITA ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด มีหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมิน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.10


ทั้งนี้ สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวมทั้งประเทศ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน พบว่าประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด คือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือองค์กรอัยการ 90.61 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละร้อย

ขณะที่ประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กทม. และเมืองพัทยา 61.58 คะแนน


ผลการประเมิน ITA ของ อบต.คำนาดี

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้คะแนนเฉลี่ย 86.82 คะแนน อยู่ในระดับ A หรือ ดีมาก ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 4 ของจังหวัดบึงกาฬ จากหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 60 อปท. ดังนี้
เราจะมุ่งมั่นในการทำงานอย่างสุจริต มีความโปร่งใส และรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดดู 103 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page