top of page

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีกำหนด โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับคะแนนผลจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/open?id=16lvpbQxvobhx0ZrWBYIp_9SRc0A1C_aQ

ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page