top of page

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ


ในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี และเด็กนักเรียนสัวกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี การตอบปัญหาวิชาการ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแจกของรางวัลมากมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้ปกครอง พร้อมด้วยเด็ก ๆ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้วแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page