top of page

อบต.คำนาดี เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนประสบ เพราะสิ่งแวดล้อมถูกประชาชนทำลายไปมาก ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าเป็นภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยากจะแก้ไข และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วจะทิ้งลงข้างทางหรือทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลมากมาย และสำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุความมักง่าย ไม่รู้จักการคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันกำจัดไปในคราวเดียวกัน กอปรกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ (3 ช) และหลักการประชารัฐ โดยให้ขยายผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการสร้างจิตสำนึกวินัยในตัวเองโดยปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ใช้หลัก 3 ช (ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) 3 Rs : Reduce Reues Recycle) พร้อมทั้งจัดหาวิธีการขยะที่ถูกต้อง ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย จึงจัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวประชารัฐ ร่วมใจลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2562


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์วามรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดขยะโดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย การลดปริมาณการผลิตขยะจากแหล่งกำเนิดซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการลดปริมาณขยะ และเพื่อป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมมากมาย เช่น กรอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในตำบลคำนาดี
ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page