top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ร่วมใจกับชุมชน สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พร้อมขบวนและมหรสพ

บุญบั้งไฟในตำบลคำนาดี

ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  เป็นเดือนที่ใกล้จะถึงฤดูเกษตรกรรมทำนา ในห้วงนี้กำลังจะสิ้นฤดูแล้งและย่างเข้าฤดูฝน ในพื้นที่หมู่บ้านอากาศยังแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตก ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านจัดประเพณีหนึ่งขึ้นเรียกว่า “การขอฝน”


ประเพณีขอฝนแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มักจะนิยมประเพณีการทำบุญบั้งไฟ บุญเบิกบ้าน ซึ่งสืบสานกันมาจากบรรพบุรุษ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขประเพณีการทำบุญบั้งไฟมีกิจกรรมรวมหลายอย่างด้วยกัน


เช่น การทำบุญเลี้ยงพระ และการแห่บั้งไฟ  ซึ่งในอดีตชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะเตรียมการทำบั้งไฟและจัดชายหนุ่มหญิงสาว คนเฒ่า คนแก่ไว้ร่วมขบวนแห่มีการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ อีกทั้งมีการจัดการประกวดการแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ จากนั้นก็จะนำบั้งไฟไปที่ฐานเพื่อทำการจุดซึ่งชาวบ้านทำไว้และยังมีการประกวดการจุดบั้งไฟที่ขึ้นสูงที่สุดและรักษาเวลาได้มากที่สุด ดำเนินการอย่างน้อย 1 – 2 วัน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ทำให้เกษตรกรได้มีปริมาณน้ำมาก ๆ ในการเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าวไว้ส่งขายและเลี้ยงชีพสืบต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
  • เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย

  • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้เห็นความสำคัญและสืบสานมรดกขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

  • เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและกระตุ้นให้เกิดการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาถิ่นฐานป้องกันการอพยพแรงงาน

  • เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล ราษฎรมีปริมาณน้ำประกอบกสิกรรมทำนา

  • เพื่อทำบุญเบิกบ้านถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข

  • เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวน


กิจกรรมภายในงาน

การจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำนาดี ประจำปี 2562 เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดขบวนเทิดพระเกียรติ ร.10 ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนนางรำแต่ละหมู่บ้าน ขบวนผาแดงนางไอ่ พร้อมเวทีมหรสพภายในงาน โดยในปีนี้ จัดขึ้นที่วัดเรไรนภาราม บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานกว่า 500 คนดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page