top of page

อบต. ร่วมกับ รพสต. และ อสม. จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี จัดประชุมคณะกรรมการ eoc ระดับตำบล ประเมินสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลคำนาดี และจัดกิจกรรม ระดมความคิดเห็น ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคำนาดี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่ม รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อระงับป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page