top of page

อบต. จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของ อปพร. รับมือป้องกันภัย

อัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือภัยที่เกิด

จากการกระทาของมนุษย์ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และอุบัติภัย ตลอดจนการก่อวินาศกรรม ล้วนก่อให้เกิด ความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนและรัฐเป็นจำนวนมาก


จากปัญหาดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการเผชิญภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นกาลังหลักในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่


ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดไม่

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการสนองตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ทั่วประเทศ และสร้างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร). เพื่อเป็นเครือข่ายและกาลังสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัย


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบคำนาดี


โดยหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 2 วันนั้น มีกิจกรรมมากมายทั้งการเพิ่มพูนความรู้ทางลักวิชาการ และทฤษฎี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจิรัฎฐ์ ธีสุระ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ มาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรซึ่งเป็นนักปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การฝึกระเบียบ การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมป้องกันภัยธรรมชาติ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย และโคลนถล่มเป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาและลดความสูญเสียในเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่าง ๆ การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการป้องกันตนเอง


โดยการฝคกอบรมทั้ง 2 วันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จำนวน 55 คน โดยกิจกรรมทั้งสองวันบรรลุวัตถุประสงค์และผ่านไปด้วยดี
ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page