top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดหน่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ตามแผนการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ช่วง ในเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด ลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ยับยั้งการแพร่เชื้อไข้เลือดออก ควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนให้ลดลง


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

การพ่นหมอกควัน ไม่ได้เป็นวิธีหลักเพื่อป้องกันการระบาด แต่เป็นวิธีตัดวงจรการระบาด คือถ้ามีคนป่วย 1 คน ความหมายคือ มีคนในชุมชนอีก 50 คนที่ป่วยแต่อาจจะอาการไม่หนัก และ แปลว่ายุงในที่นั้นมีเชื้อ การพ่นหมอกควัน จึงเป็นวิธีหนึ่งในการตัดวงจรการระบาดชองโรคไข้เลือดออกและลดปริมาณยุงลง


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดหน่วยพิฆาตยุงลายเพื่อพ่นหมอกควันตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลคำนาดี ทั้งตัวบ้าน โรงเรียน ศาลาประชาคม วัด รางระบายน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลาย โดยออกพ่นเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยผลการดำเนินงานเป็นไปเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือป็นอย่างดี สามารถลดการระบาดของไข้เลือดออกได้
ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page