top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี รับรางวัล 'ท้องถิ่นโปร่งใส' จากผลการประเมิน ita ปี 62 ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ


ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน


สำหรับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จึงได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้นในทุกจังหวัด โดยวันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารประชาชน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันกับคนไทยทั่วทุกภูมิภาคที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป


โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ได้ผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับดี (A) อยู่ในลำดับที่ 4 ของจังหวัดบึงกาฬ จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 60 หน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีผลการประเมินระดับ A ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา


โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดี โดยยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยังขอบคุณสมาชิกสภา อบต. คำนาดี ที่ร่วมกันทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และมีความถูกต้อง จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้รับรางวัลในครั้งนี้


นายณรงค์ เจริญไทสงค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "การได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้สร้างความภูมิใจให้กับองค์กรของเรา ซึ่งอยากให้บุคลากรทุกคน รักษาสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ และต้องพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป โดยต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพวกเรา การที่ประชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานและท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งขึ้น"ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ระดับดีมาก 2 ปีซ้อน ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

ผลประเมิน ITA ระดับ A จาก ปปช. คือ ตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปรงใส่ในการทำงาน ของ อบต.คำนาดี


ดู 109 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page