top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายณรงค์ เจริญไธสงค์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ หนองน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ การประกวดธิดาจำแลง การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา และชมมหรสพตลอดทั้งคืน ซึ่งมีประชาชนในตำบลคำนาดี และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจแบะร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก


โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลคำนาดี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลคำนาดี และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page