top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ร่วมกับ รพสต. ออกรณรงค์และอบรมเตรียมความพร้อมประชาชนป้องกับและควบโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือกออก ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

ไข้เลือกออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค นอกจากจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายกัดคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กและในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดโรคกับผู้ใหญ่และมีจำนวนมากขึ้นทุกปี โรคนี้มักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ และชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ จานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น


การรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพประชาชน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page