top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้ โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาเมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดี คือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสัตว์กัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที


ด้วยปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้พระบารมีให้มีความผาสุกเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2559 ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า “ทรงห่วงใยโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2562


เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้มีสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 12 เมษายน 2562 โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว จำนวน 1,200 ตัว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page