top of page

อบต. คำนาดี ร่วมกับผู้นำชุมชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อทำข้อตกลงการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลคำนาดี ร่วมกันทำข้อตกลงการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน

สืบเนื่องจากพื้นที่ของตำบลคำนาดี เป็นพื้นที่การเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และในช่วงหน้าฝนจะมีการบรรทุกไม้ยางพาราซึ่งมีน้ำหนักมากจนทำให้ถนนในพื้นที่ตำบลคำนาดีเกิดความชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะถนนลูกรังและถนนทางการเกษตรที่ตัดผ่านสวนยางพาราของราษฎรในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่เกิดความชำรุดเสียหายมาก และช่วงฤดูฝนการบรรทุกไม้ที่มีน้ำหนักมากทำให้ถนนในการใช้สัญจรไปมาของราษฎรระหว่างหมู่บ้าน และในพื้นที่การเกษตรเสียหายทำเกิดความเดือดร้อนของราษฎรที่สัญจรในถนนดังกล่าว จนทำให้ถนนบางเส้นทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต หมู่ที่ 3 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยภูสามัคคี และหมู่ที่ 8 บ้านชุมภูทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขึ้นและได้มีมติเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบำรุงรักษาและการใช้ถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดีขึ้น


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกันทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และถนนสาธารณภายในชุมชน จึงเป็นตัวกลางในการประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อประชาคมหมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนในการใช้รถใช้ถนนใช้ถนนในช่วงฤดู จากนั้นจะให้ผู้นำชุมชนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อการบำรุงรักษา และการใช้ถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดีให้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป


โดยรายละเอียดข้อตกลง มีดังนี้

ข้อ 1 ห้ามมีการบรรทุกหรือทำการตัดไม้ยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงตามข้อ 1 ให้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่มีการฝ่าฝืนนั้น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับผู้กระทำการฝ่าฝืนหรือเจ้าของสวนยาพาราที่ยินยอมให้มีการบรรทุกหรือทำการตัดไม้ยางพาราที่มีการบรรทุกต่อครั้ง จำนวนครั้งละ 10,000 บาท

ข้อ 3 ในกรณีที่มีการปรับผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 2 แล้วให้นำเงินค่าปรับนั้นส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีการปรับผู้กระทำการฝ่าฝืนนั้นเป็นผู้เก็บรักษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถนนในหมู่บ้านต่อไป

ข้อ 4 หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงตามข้อ 1 และผู้กระทำไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามข้อ 2 ให้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่มีการฝ่าฝืนนั้นร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 5 ให้ทุกหมู่บ้านนำข้อตกลงดังกล่าวตั้งเป็นกฎหมู่บ้านเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ข้อ 6 ในกรณีที่ฝ่ายใดเห็นว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในข้อใดควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพสังคม ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมปัจจุบัน ให้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขึ้นทุกครั้งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้น 9 ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน
ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page