top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการขยายเห็ดโคนน้อย

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (หลักสูตรการขยายเห็ดโคนน้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (หลักสูตรการขยายเห็ดโคนน้อย) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน


โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ และยังเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพ
ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page