top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลคำนาดี แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) คณะกรรมการกองทุนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจการค้า และประชาชนในเขตตำบลคำนาดี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page