top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดประชุมติดตามผลการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี จัดประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับตำบล (Emergency Operation Center: EOC) ประเมินสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลคำนาดี และจัดกิจกรรม ระดมความคิดเห็น ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคำนาดี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่ม รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อระงับป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page