top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดประชาคมตำบล รับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจการค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว และประชาชนในเขตตำบลคำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ถือเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งที่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page