top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2566 โดย มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน เยาวชน โรงเรียน 4 แห่งในตำบลคำนาดี


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในลำดับต้นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน อายุตั้งแต่ 9-15 ปี อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้รัฐยังสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ปัญหาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ฯลฯ นอกจากนี้ สาเหตุหลักๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คำนาดี มาจากการใช้รถใช้ถนนอย่างขาดความระมัดระวัง และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ของกลุ่มเยาวชนในชั่วโมงเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงยังคงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องและจริงจังต่อไป เพื่อลดจำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด เพราะหากสมาชิกในครอบครัวได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ย่อมส่งผลให้ครอบครัวต้องสูญเสียรายได้จากการทำมาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนจำเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย หากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ งานป้องกันและบรรเทามาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page