top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารคำนาดี ร่วมกับประชาชนในตำบลคำนาดี ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บะคันคาก หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บะคันคาก หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธ์ุกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และพันธุ์กล้าไม้ที่ชาวบ้านเพาะกล้าขึ้นเอง เช่น ต้นยางนา. ต้นพยุง ต้นอินทนิน ต้นตะเคียน เป็นต้น
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page