top of page

อบต. คำนาดี เตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง 61 อย่างยิ่งใหญ่วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) นายณรงค์ เจริญไทสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทงประจำำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิิกายน 2561 ณ สระน้ำสาธารณะองค์การบริหารตำบลคำนาดี

นายณรงค์ กล่าวว่าให้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ว่า ในปัจจุบัน ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นโบราณราชประเพณีของประเทศไทย มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐานปรากฏ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นภายในตำบลคำนาดี พร้อมทั้งจัดให้มี กิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ขึ้น โดยต้องการที่จะให้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ได้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้นในครั้งนี้


งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลคำนาดี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลคำนาดี และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น


เป้าหมายของผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วย ส่วนราชการ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชน ภายในตำบลคำนาดีและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประมาณ 500 คน

และกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงสวยงาม การทำกระทง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการแสดงดนตรีมหรสพสมโภช (หมอลำซิ่ง) ตลอดทั้งคืน


ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page