top of page

ข่าวสาร อบต.

ยิ่งใหญ่ อบต.คำนาดี จัดงาน มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม อุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย หลายคนอ้างไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ หลายหน่วยงานได้หันมาให้ ความสนใจโดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ขึ้น


ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการประกวดมหกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มประชาชนจากทุกหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านของตำบลคำนาดี ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มากกว่า 500 คน เข้าร่วมชมและแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 5 ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ การเต้นบาสโลป การแข่งขันเต้นแอลโรบิก การลำไม้พลอง และการแข่งขันฮูลาฮูป และการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ซึ่งการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายทั้งสิ้น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดมหกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ และเพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ แก่ชุมชนต่อไป
ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page