top of page

ข่าวสาร อบต.

ประชาชนร่วมใจทำบุญเปิดศูนย์เด็กฯ อบต.คำนาดี

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  นำโดย นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และประชาชนชาวตำบลคำนาดี ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี (ศูนย์คำนาดี) ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก (อายุ 2 – 5 ขวบ) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต อันจะทำให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจอีกด้วย ส่วนบรรยากาศการทำบุญครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง แต่อบอวลไปด้วยความสุขของเด็กและผู้ปกครองในตำบล ซึ่งจะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมที่สะอาด สวยงาม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page