top of page

ข่าวสาร อบต.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 25 และข้อ 39 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนายอำเภอเมืองบึงกาฬได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ บก 0023.6/765 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561


ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี


รายละเอียดเพิ่มเติมดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page