top of page

ข่าวสาร อบต.

ประกาศมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page