top of page

ข่าวสาร อบต.

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าและคนงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นั้น


บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน2 อัตรา ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีกำหนด โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับคะแนนผลจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


นายณรงค์ เจริญไทสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี


รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีกำหนด โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page