top of page

ข่าวสาร อบต.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. เรื่องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page