สำนักปลัด

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

ตุ๊ก.jpg

Mrs. Phatnarin Antaseda

นางภัทรนฤน อันทะสีดา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ดอกไม้สีเหลือง

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

-

อ้อน.jpg

นางกาญจนา จรทะผา

Mrs. Kanjana Chontapa

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา​

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

รัต.jpg

นายรัตนพล ยางขันธ์

Mr. Rattanapol Yangkan

ตำแหน่ง นิติกร

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา​ 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

93794232_921659064963727_153687358066130

จ่าเอกเอกชัย กองพิมพ์

Po. Ekkachai Kongpim

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

Untitled-2.jpg

นางสาวมณี พรมจันทร์

Ms. Manee Promjan

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ระดับ ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

พนักงานจ้าง

นายภูวดล สุขรี่

นายภูวดล สุขรี่

สุวนันท์.jpg

นายสุวนันทิภรณ์ หินอุดม

Mr. Suwanantipon Hinudom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

จิระพิพัฒน์.jpg

นายจิระพิพัฒน์ จิกจักร์

Mr. Jirapipat Jigjug

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

45285511_343170469822368_121490525714697

นายอัฐพงษ์ บุญธรรม

Mr. Atthapong Boontham

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

เดชา.jpg

นายเดชา วาสิงหล

Mr. Decha Wasinghol

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

S__7446531_edited.jpg

นายอภิเดช วังหอม

Mr. Apidet Wanghom

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

45342229_250381168967881_765890125550216

นายวีระพงษ์ ขวาเสนา

Mr. Weerapong Khoasena

ตำแหน่ง นักการภารโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

สุขเกษม.jpg

นายสุขเกษม แสงโทโพ

Mr. Sukkasem Sangtipo

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

สรวุฒิ.jpg

นายสรวุฒิ ไพรนาทม

Mr. Sorawut Phainatom

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

พรวิชิต.jpg

นายพรวิชิต ชาชมราษฎร์

Mr. Pronwichit Chachomrat

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

ปรัชญา.jpg

นายปรัชญา บูรณะกิติ

Mr. Patchya Buranakiti

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

นางสาวจณิสตา พันธ์วงค์

Miss Janisata Panwong

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

ภูวดล.jpg

นายภูวดล สุขรี่

Mr. Poovadol Sukree

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

-

ว่าง