top of page

สำนักปลัด

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

หน.สป..jpg

Mrs. Phatnarin Antaseda

นางภัทรนฤน อันทะสีดา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

กาญจนา.jpg

นางกาญจนา จรทะผา

Mrs. Kanjana Chontapa

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัต.jpg

นายรัตนพล ยางขันธ์

Mr rattanapol  Yangkan

ตำแหน่ง นิติกร

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา​

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

6 นวก.สาธารณสุข.jpg

นางสาวศิริลักษณ์ บุญสิงห์

Miss Siriluk Boomsing

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

93794232_921659064963727_1536873580661309440_n_edited.jpg

จ่าเอกเอกชัย กองพิมพ์

Po. Ekkachai Kongpim

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา​ 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Untitled-2.jpg

นางสาวมณี พรมจันทร์

Miss Manee Promjan

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชุมพล.jpg

นายชุมพล คำพิทูรย์

Mr Chumphon Kampitoon

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

พนักงานจ้าง

สุวนันท์.jpg

นายสุวนันทิภรณ์ หินอุดม

Mr. Suwanantipon Hinudom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

จิระพิพัฒน์.jpg

นายจิระพิพัฒน์ จิกจักร์

Mr. Jirapipat Jigjug

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

45285511_343170469822368_121490525714697

นายอัฐฒพงษ์ บุญธรรม

Mr. Atthapong Boontham

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

เดชา.jpg

นายเดชา วาสิงหล

Mr. Decha Wasinghol

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

S__7446531_edited.jpg

นายอภิเดช วังหอม

Mr. Apidet Wanghom

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักการภารโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

สุขเกษม.jpg

นายสุขเกษม แสงโทโพ

Mr. Sukkasem Sangtipo

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

สรวุฒิ.jpg

นายสรวุฒิ ไพรนาทม

Mr. Sorawut Phainatom

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

พรวิชิต.jpg

นายพรวิชิต ชาชมราษฎร์

Mr. Pronwichit Chachomrat

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

นางสาวบุษราคัม ประทังคติ

Miss Budsarakham Prathangkhati

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

ศลิษา.jpg

นางสาวศลิษา สาพิมาน

Miss Salisa Sapiman

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

man-icon_edited.jpg

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

-

ว่าง

bottom of page