สำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

Mrs. Phatnarin Antaseda

นางภัทรนฤน อันทะสีดา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

นายอรรถพล เมืองมิ่ง

Mr. Autthapon Muangming

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นางกาญจนา จรทะผา

Mrs. Kanjana Chontapa

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา​

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

นายรัตนพล ยางขันธ์

Mr. Rattanapol Yangkan

ตำแหน่ง นิติกร

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา​ 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

จ่าเอกเอกชัย กองพิมพ์

Po. Ekkachai Kongpim

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

นางสาวมณี พรมจันทร์

Ms. Manee Promjan

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ระดับ ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

พนักงานจ้าง

นายสุวนันทิภรณ์ หินอุดม

Mr. Suwanantipon Hinudom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายจิระพิพัฒน์ จิกจักร์

Mr. Jirapipat Jigjug

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

นายอัฒฐพงษ์ บุญธรรม

Mr. Atthapong Boontham

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเดชา วาสิงหล

Mr. Decha Wasinghol

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิเดช วังหอม

Mr. Apidet Wanghom

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจริยา บุญสิทธิ์

Ms. Jariya Boonsit

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวีระพงษ์ ขวาเสนา

Mr. Weerapong Khoasena

ตำแหน่ง นักการภารโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุขเกษม แสงโทโพ

Mr. Sukkasem Sangtipo

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายสรวุฒิ ไพรนาทม

Mr. Sorawut Phainatom

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

นายพรวิชิต ชาชมราษฎร์

Mr. Pronwichit Chachomrat

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปรัชญา บูรณะกิติ

Mr. Patchya Buranakiti

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวไพลิน สุวรรณวงศ์

Ms. Pailin Suwannawong

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูวดล สุขรี่

Mr. Poovadol Sukree

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม