top of page

คุณกำลังอ่าน

การจัดประชุมประจำเดือนพร้อมทั้งการอบรมสัมมนาการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสาร อบต.

การจัดประชุมประจำเดือนพร้อมทั้งการอบรมสัมมนาการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

อบต.คำนาดีจัดประชุมประจำเดือนพร้อมทั้งการอบรมสัมมนาการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดประชุมประจำเดือนพร้อมกับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ การสัมมนาการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ” โดยมีผู้เข้า่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องของประชาชนเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชน และการให้บริการประชาชน
4. มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติราชการ
5. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
6. มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจการเป็นจิตอาสา

ข่าวล่าสุด

bottom of page