top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

ข่าวสารทั่วไป

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

สำนักปลัด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญทั้งในเรื่องการจัดการขยะและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการจัดทำ "ถังขยะเปียกครัวเรือน" ในระดับครัวเรือน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปถึง ณ สถานที่กำจัด อีกทั้งเป็นการช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขจนถึงปัจจุบันกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยโดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักในการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง ให้ประชาชนรับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะ หมู่บ้านชุมชนมีการจัดการ ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะ แยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงได้จัดดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตื่นตัวร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการการแยกประเภทขยะมีการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะและหวงแหนชุมชนของตน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.๑ เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น
๒.2 เพื่อขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
2.๓ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ของขยะอินทรีย์
2.4 เพื่อลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้หลัก ๓ช

3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำชุมชน/อสม./ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 8 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 60 คนรวมทั้งหมด 480 คน

4.วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. ดำเนินงานตามโครงการ
5. ติดตาม ประเมินผล และสรุปการดำเนินงาน

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
20 – 29 ธันวาคม 2565

6. สถานที่ดำเนินงาน
ศาลาประชาคม 8 หมู่บ้าน

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

8. งบประมาณโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 58,800.- บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชน ตำบลคำนาดีขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ในครัวเรือน
9.2 ประชาชนมีจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
9.3 ประชาชนใช้หลัก 3ช ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
9.4 ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและพัฒนาหมู่บ้านได้
9.5 ประชาชนตำบลคำนาดีมีการดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนตนเอง

ข่าวล่าสุด

bottom of page