top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ข่าวสาร อบต.

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

กองสวัสดการและสังคม

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

อบต.คำนาดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตำบลคำนาดี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดลบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.คำนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย รดน้ำดำหัว ขอพร แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพเพื่อสืบทอดรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ
ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุที่ท่านเคยทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง รวมถึงแสดงให้เห็นว่าลูกหลานไม่เคยลืมท่าน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในวันนี้ได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของคนในตำบลคำนาดี อีกทั้งได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

ข่าวล่าสุด

bottom of page