top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิภัยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวสาร อบต.

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิภัยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิภัยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาภัยพิบัติในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ความชำนาญ โดยได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด

bottom of page