top of page

คุณกำลังอ่าน

เปิดไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.

ประชาสัมพันธ์

เปิดไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

"องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. จำนวน 5,300 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563)

โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว และการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น

ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ วันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.2564 ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อกกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ต.ค. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล"

ข่าวล่าสุด

bottom of page