คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีแฮต

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีแฮต

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สร้างความโปร่งใสโดยการเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 จำนวน 2 โครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง บ้านอีแฮต หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์ บ้านอีแฮต หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนลูกรัง ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันมีการขยายตัวและเติบโตรวดเร็วมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการพัฒนารองรับความเจริญก้าวหน้าจึงมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างถนนดังกล่าวให้มีความกว้าง มีเส้นทางการคมนาคมที่ดี ได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้แต่งตั้งตัวแทนประชาคมซึ่งถูกเสนอชื่อโดยหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ได้แก่

1. นายทรงสิทธิ์ นิยมพงษ์
2. นายสมพร มะแพน

โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและตรวจงานจ้างของโครงก่อสร้างจำนวน 2 โครงการให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนดไว้

ข่าวล่าสุด