top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักปลัด

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

อบต.คำนาดี ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฏหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุด

bottom of page