คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ออกประกาศสั่งหยุดการเรียนการสอนศูนย์เด็กฯ หวังลดการแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ออกประกาศสั่งหยุดการเรียนการสอนศูนย์เด็กฯ หวังลดการแพร่ระบาดโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ออกประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หวังลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และสร้างความปลอดภัยแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงขอปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด