คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อสม. ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึงของตำบลคำนาดี

ในช่วงปลายสหัสวรรษที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อ มาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพใหม่ที่ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ซึ่งมักจะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ทาให้มีความพิการตามมา ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเมื่ออายุมากขึ้น มีการถดถอยของการทำงานของร่างกาย และสมอง เกิดภาวะพึ่งพิงในการใช้ชีวิตประจำวัน จำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพาทางกายมีจานวนเพิ่มมาก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนอกเหนือจากปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ป่วยอื่นที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้อื่นในการดูแลสุขภาพได้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผู้พิการผู้ที่มีภาวะทุพลภาพอัน เนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช และภาวะสมองบกพร่อง ผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ก็มีปัญหาในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

จากความสำคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคำนาดี โดยมีนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธาน ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคำนาดี จำนวน 10 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดีเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนดังกล่าวตามลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ดังนั้น ในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุชประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึงของตำบลคำนาดี เช่น อุปกรณ์การแพทย์ครุภัณฑ์อุปกรณ์ กายอุปกรณ์ เก้าอี้สุขภัณฑ์ ไม้เท้านำทาง วอร์คเกอร์ รถเข็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือได้เบื้องต้น

ข่าวล่าสุด