top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเห็นได้ว่าอัตราการป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งพอดีและนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวัน จึงสันนิษฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนด้วยเหตุนี้การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออกเกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชนองค์กรชุมชนตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออกในชุมชน ก่อนฤดูการแพร่ระบาดและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด
2.2 เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อไข้เลือดออก ไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่พื้นที่อื่นสามารถควบคุมโรคได้ทันเหตุการณ์
2.๔ เพื่อควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดยุงตัวเต็มวัย ลดความชุกชุมของยุงลาย
2.5 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนให้ลดลง

กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
- ทุกหลังคาเรือน ทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วิธีดำเนินงาน
4.1จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
4.2 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดการดำเนินงาน
4.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประสาน รพ.สต.คำนาดี อสม. โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และจิตอาสา เพื่อร่วมดำเนินการ
4.5 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำ รวมทั้งควบคุมโรคทางกายภาพด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2565

สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่หมู่ที่ ๑ – ๘ ตำบลคำนาดี

งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
จำนวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชนลดลง
9.2สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไปสู่พื้นที่อื่นและพื้นที่ใกล้เคียง
9.3 สามารถลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
9.4 มีความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

การประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง
10.2 รวมรวบแบบประเมิน และสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
10.3 ทำบันทึกรายงานเสนอต่อผู้บริหารและกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ข่าวล่าสุด

bottom of page