top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ร่วมใจสืบทอดประเพณีอีสาน งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ร่วมใจสืบทอดประเพณีอีสาน งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการประเพณับุญบั้งไฟตำบลคำนาดี ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนแห่ การฟ้อนรำ โดยประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน โดยมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องพญาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งตามเรื่องราวของนิทานนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้ว พระยาแถนหรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งเป็นผู้ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จะประทานน้ำฝนให้ตกลงมาจะได้ประกอบอาชีพกสิกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวนได้พืชผลบริบูรณ์

ตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (8) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมาตรา 67(5) กำหนดให้มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 66 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และชาวบ้านในตำบลคำนาดี ก็ได้สืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟมาโดยตลอด

ดังนั้น ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดทำโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อเสริมสร้างสังคม และชุมชนให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างความสามัคคีภายใน หมู่คณะ

การจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2561 นี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดขบวนแห่ผาแดงนาไอ่ ขบวนฟ้อนของแต่ละชุมชน หมอลำซิ่ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานวัดเลยไลนภาราม บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 โดยมีประชาชนในเขตตำบลคำนาดีทั้ง 8 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมมากกว่า 500 คน

ข่าวล่าสุด

bottom of page