คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี รับรางวัล 'ท้องถิ่นโปร่งใส' จากผลการประเมิน ita ปี 62 ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี รับรางวัล 'ท้องถิ่นโปร่งใส' จากผลการประเมิน ita ปี 62 ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส จากสำนักงาน ปปช. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

สำหรับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จึงได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้นในทุกจังหวัด โดยวันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารประชาชน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันกับคนไทยทั่วทุกภูมิภาคที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ได้ผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับดี (A) อยู่ในลำดับที่ 4 ของจังหวัดบึงกาฬ จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 60 หน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีผลการประเมินระดับ A ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดี โดยยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยังขอบคุณสมาชิกสภา อบต. คำนาดี ที่ร่วมกันทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และมีความถูกต้อง จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้รับรางวัลในครั้งนี้

นายณรงค์ เจริญไทสงค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "การได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้สร้างความภูมิใจให้กับองค์กรของเรา ซึ่งอยากให้บุคลากรทุกคน รักษาสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ และต้องพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป โดยต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพวกเรา การที่ประชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานและท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งขึ้น"

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม