top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับ AA (99.11 คะแนน) มีคะแนนติดหนึ่งในสิบของ จ.บึงกาฬ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับ AA (99.11 คะแนน) มีคะแนนติดหนึ่งในสิบของ จ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 พบว่า อบต.คำนาดี มีผลคะแนนในระดับดีมาก (AA) เป็นปีที่ได้คะแนนสูงที่สุด

ตามที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,303 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการและมีการกลั่นกรองผลการประเมินตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่

https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220801100951

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในปี 2565 พบว่า ได้คะแนนการประเมินทั้งสิ้น 99.11 คะแนน (ระดับ AA) มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 7 ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมดในจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100.00
2. การใช้อำนาจ ร้อยละ 100.00
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 100
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 100
5. การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100
6. การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100
7. การใช้งบประมาณ ร้อยละ 99.81
8. คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 98.24
9. การปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 96.92
10. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 96.03

จากการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง

ข่าวล่าสุด

bottom of page