คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 พบว่า อบต.คำนาดี มีผลคะแนนในระดับดีมาก (A) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน มีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ในจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีหน่วยงานเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน บุคลากรภาครัฐ จำนวน 447,790 ราย และผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ จำนวน 853,875 ราย โดยข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในสายตาของคนไทยทั่วประเทศว่า คะแนนเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 67.90 คะแนน หรือระดับ C ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป เพียงร้อยละ 13.19 เท่านั้น

ส่วนเรื่องการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ในปี 2565 ต้องมีหน่วยงานได้คะแนนจากการประเมิน 85 คะแนน ร้อยละ 80 ของทุกหน่วยงาน ถือเป็นเป้าหมายที่ยากและท้าทาย นอกจากนั้นยังพบว่า มี 499 หน่วยงานได้คะแนนระดับต่ำ หรือเป็นค่า F ขณะที่หน่วยงานส่วนกลางค่าประเมินจะอยู่ในระดับกลางไประดับสูง

สำหรับหน่วยงานองค์ครองส่วนท้องถิ่นจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับกลางไปต่ำ และยังพบว่าหน่วยงานภาครัฐยังมีจุดอ่อนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาเรื่อง e-service ซึ่งมีหน่วยงานที่พัฒนาได้เพียง 1,522 หน่วยงานเท่านั้น ขณะที่หน่วยงานส่วนใหญ่ยังให้บริการแบบ e-Service ได้ ส่วนข้อค้นพบคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐในสายตาคนไทย พบว่า พฤติกรรมการรับสินบนมีแนวโน้มลดลง หน่วยงานภาครัฐเคร่งครัดต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสร้างการรับรู้ด้านการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มากพอ หากเปิดเผยข้อมูลการรั่วไหลจะลดลง ขณะที่กลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณภายในหน่วยงานรัฐยังไม่มากเพียงพอ ขณะที่พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นมีทิศทางที่ลดลง การบริหารงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลมากขึ้น พฤติกรรมการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัวมีแนวโน้มลดลง แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มั่นใจในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ แม้ ป.ป.ช.จะมีมาตรการการกันพยาน หรือมาตรการการจ่ายเงินให้ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยว่า ป.ป.ช.สามารถจ่ายเงินให้ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตได้แล้ว จากก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ไม่กล้าจ่าย เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นหวังว่ามาตรการต่าง ๆ จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเชื่อมั่นมากขึ้นได้

สำหรับการประเมินคุณและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในปี 2563 พบว่า ได้คะแนนการประเมินทั้งสิ้น 92.97 คะแนน (ระดับ A) มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมดในจังหวัดบึงกาฬ และอับดับที่ 148 ของประเทศ จากทั้งหมด 5303 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100.00
2. การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 95.56
3. การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 93.89
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 92.50
5. การใช้งบประมาณ ร้อยละ 91.36
6. การใช้อำนาจ ร้อยละ 90.82
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 90.75
8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 89.27
9. คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 87.30
10. การปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 86.43

จากการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง

เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีคะแนนผลการประเมินอยู่ที่ 86.82 คะแนน

ข่าวล่าสุด