คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้แบบ On Hand

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้แบบ On Hand

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อปรับการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นแบบ On Hand

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้รับแจ้งจังหวัดบึงกาฬ ที่บก 0023.3/ว2862 ลงวันที่1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2564 พิจารณางดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site โดยให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริหารจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น On Line/ On Air /On Demand /On hand ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง ผู้เรียนเป็นสําคัญ และให้มอบหมายบุคคลากรทางการศึกษาหรือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เยี่ยมเยียนนักเรียนและ เด็กตามวิธีการที่เหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พิจารณาแล้วว่า ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (เรียนตามปกติ แต่ให้มีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด 19 ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด) ให้จัดการเรียนอย่างอื่นแทน ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด